Xin chào sài gòn

Monday, March 27, 2017

The first part of the email is in Vietnamese.  English portion below so keep reading!
Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay con sẽ nói bằng tiếng việt bởi vì khả năng của con kha là kém, thì con phải tạp. 

Thì tuần này con đã được truyền qua Sài Gòn. Một khu vực mới! Bạn đồng hành mới của con là Chị Phượng, hoặc là Sister Lawton, từ Virginia. Chúng con đang phục vụ ơ Bình Thạnh, chi nhánh Tân Sơn Nhất. Sài Gòn và Hà Nội rất là khác nhau. Sài Gòn rất là nóng, đồ ăn rất là ngon, và mọi người rất là thân thiện. Một vấn đề là con không biết khu vực này và cũng phải huấn luyện một người truyền giáo mới, thì cuộc sống cũng khó! Nhưng không sau. Con biết sự thay đổi này sẽ giúp đỡ con rất nhiều. Thượng Đế có một kế hoạch cho tất cả mọi điều, thì con phải kiên trì và cố gắng hết sức. 

Cách đay 3 ngày, con đã đọc An Ma chương 32, câu 12. Con sẽ thay đổi lời nói đó một chút để sử dụng với hoàn cảnh của con: "Thật là một điều tốt khi Chị Kim Thư bị đuổi ra khỏi ngôi nhà của chị ấy ở Hà Nội, và có thể chị ấy mới trở nên khiêm nhường và mới học được sự khôn ngoan." Con đã sống ở Hà Nội cho sắp 9 tháng, và đã thích Hà Nội rất nhiều. Con đã có những người tầm đạo rất tuyệt vời và rất thân với những tín hữu ở chi nhánh đó. Vậy thì khi con đã biết con phải đi Sài Gòn, con cảm thấy rất buồn. Con không muốn nói tạm biệt với mọi người mà con yêu thương. Con không muốn đi bởi vì con không biết gì hết về Sài Gòn, và không muốn sống ở một chỗ mà con không biết! Nhưng con biết rằng nếu con luôn luôn sống ở Hà Nội, con sẽ không bao giờ cải tiến. Con sẽ không bao giờ học hỏi thêm hoặc là phát triển. Thì con phải sử dụng thời gian này để phát triển khả năng của con và học những cái điều Cha Thiên Thường muốn con học. Con biết với thời gian này, con sẽ biết khiêm nhường và kiên nhẫn, và đức tin của con nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Thượng Đế sẽ gia tăng. Mạc dù đây là một thử thách rất lớn đối với con, con biết Thượng Đế có một kế hoạch cho tất cả mọi người, và Ngài sẽ giúp đỡ con.

For those of you who don't want to use Google Translate, I will briefly say it all again in English :)
I am officially in Saigon! It has been the craziest week of my life. My new companion is Sister Lawton/Chi Phuong from Virginia, and she is an absolute fireball (not just because she has red hair, hahaha). We are in a new area and currently don't have any investigators, but that's okay. We will just work super hard and do our best, and Heavenly Father is right there with us every step of the way.Saying goodbye to everyone in Hanoi was the hardest thing I've ever had to do in my life. It was especially hard because Co Hoa and Em Khue got baptized on Saturday, and I knew I wouldn't be there to see it. But I know that Heavenly Father has a reason as to why I need to be Saigon. I have a purpose here, and I know that I will figure that out when I keep on keepin' on.

The other day, I was reading in Alma chapter 32, and came across verse 12. I changed up the wording a bit to fit with my circumstance: "I say unto you, it is well that Sister Graviet was cast out of her house in Hanoi, that she may be humble, and that she may learn of wisdom; for it is necessary that she should learn wisdom; for it is because that she is cast out, that she is brought to a lowliness of heart; for she is necessarily brought to be humble."

 After living in Cau Giay, Hanoi for almost 9 months, I was very very comfortable. I knew the people, I knew the area, and I loved my investigators. It was so devastating to hear that I had to go to the south because I didn't know anything about the area. I knew that I wouldn't have any investigators, and to make things even more challenging, I would be training a brand new missionary! But I know that Heavenly Father is watching over me, just as He is watching over every one of His children. Even though this will be hard, He will help me every day. This change will help me to be more humble (I need that) and to learn to have more patience (I really need that). 

Thanks for all the emails, everyone! I hope everyone has a great week :)

No comments:

Post a Comment

Heaven is Pho Real.
Blog design by Labinastudio.